Obszar działania


Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach jest miasto Kielce. Wydział Inspekcji posiada oddziały z siedzibą w Opatowie i Jędrzejowie. (zgodnie z regulaminem Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach)

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach obejmuje swym zakresem teren województwa świętokrzyskiego. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Majątek Inspektoratu stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem w granicach obowiązującego prawa jest Wojewódzki Inspektor.


Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego oraz ma prawo wydawania w tym zakresie wiążących poleceń jak również nadzoruje wykonanie w roku budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

Czynności związane z realizacją zadań określonych w art. 50 pkt 1, 4 i 5  ustawy o transporcie drogowym w zakresie określonym w art. 68-75 ustawy wykonują inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, a organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego - Główny Inspektor.

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego kieruje Wojewódzką Inspekcją przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego jako aparatu pomocniczego w realizacji ustawowych obowiązków.

Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego działa w oparciu o opracowane przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego kierunki działania które podlegają zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego powołuje i odwołuje Wojewoda w porozumieniu z Głównym Inspektorem. Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego powołuje i odwołuje Wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Inspektora.

Szczegółową organizację, w tym zakresy działania komórek organizacyjnych i wyodrębnionych samodzielnych stanowisk pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, a także Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach.

Dane teleadresowe - WITD Kielce

 

Informacja wytworzona przez:
Monika Rybczyńska , w dniu:  26‑09‑2021 09:45:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: biuro@ochrona-danych.net
, w dniu:  26‑09‑2021 09:45:30
Data ostatniej aktualizacji:
04‑10‑2021 14:16:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie