Obowiązek informacyjny


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Kielcach, przy ul. Zagnańska 232; 25-563 Kielce, +48 41 362 54 00, e-mail: witd@witd.kielce.pl.

Możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl.

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 50 ustawy o transporcie drogowym.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów, dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom upoważnionym z mocy prawa.

W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Państwa czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się oraz jakichkolwiek aspektów Państwa dotyczących. Jakakolwiek decyzja, mogąca mieć wpływ na Państwa dane osobowe, będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, zwaną „dyrektywą policyjną”, informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Kielcach, przy ul. Zagnańska 232; 25-563 Kielce, +48 41 362 54 00, e-mail: witd@witd.kielce.pl.

Możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl.

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.), w celu  rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W związku z przetwarzaniem danych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia tych danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane adresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Wiktorek
email: piotr.wiktorek@witd.kielce.pl
, w dniu:  26‑09‑2021 20:25:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: biuro@ochrona-danych.net
, w dniu:  26‑09‑2021 20:25:28
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2022 09:27:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie