Rejestry i ewidencje


REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO W KIELCACH

Lp. Nazwa rejestru Podstawa prawna prowadzenia rejestru Sposób i zasady udostępniania danych z rejestru Komórka organizacyjna
1 Rejestr skarg i wniosków art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Dostęp ograniczony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego Wydział Administracyjno-Techniczny
2 Rejestr upoważnień i pełnomocnictw, w tym do przeprowadzenia kontroli drogowych wydawanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego § 37 regulaminu organizacyjnego WITD w Kielcach (zarządzenie ŚWITD z dnia 07 listopada 2019 r., nr 19/2019) Dane udostępniane są na wniosek, w przypadku kontroli drogowych dostęp ograniczony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego Wydział Prawny
3 Rejestr aktów wewnętrznych Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego § 37 regulaminu organizacyjnego WITD w Kielcach (zarządzenie ŚWITD z dnia 07 listopada 2019 r., nr 19/2019) Dane udostępniane są na wniosek Wydział Prawny
4 Rejestr aktów prawnych Wojewody Świętokrzyskiego § 37 regulaminu organizacyjnego WITD w Kielcach (zarządzenie ŚWITD z dnia 07 listopada 2019 r., nr 19/2019) Dane udostępniane są na wniosek Wydział Prawny
5 Rejestr umów Ustawa z dnia 6 września 2001 r   . ( tj. Dz.U. z 2020 poz. 2176 ze zm.) o dostępie do informacji publicznej. Dane udostępniane są na wniosek Wydział Administracyjno-Techniczny
6 Ewidencja tytułów wykonawczych ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.). Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105 poz. 870) Dostęp ograniczony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego Wydział Finansowo-Księgowy
7 Rejestr wypadków przy pracy Art. 234 § 3 Kodeksu pracy oraz §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105 poz. 870) Dane udostępniane są na wniosek Samodzielne Stanowisko do Spraw Kadr
8 Ewidencja spisów zdawczo-odbiorczych akt przekazywanych do Archiwum Zakładowego przez pracowników art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., Nr 123, poz. 164, ze zm.) Dane udostępniane są na wniosek Wydział Administracyjno-Techniczny
9 Rejestr przesyłek wpływających § 40 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140) Dane udostępniane są na wniosek Wydział-Administracyjno Techniczny
10 Rejestr przesyłek wychodzących § 61 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140) Dane udostępniane są na wniosek Wydział-Administracyjno Techniczny
11 Ewidencja delegacji służbowych Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). Dane udostępniane są na wniosek Samodzielne stanowisko ds. kadr
12 Ewidencja wydanych notatników służbowych inspektora transportu drogowego Zarządzenie nr 2 8 / 2 0 1 4 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zasad planowania, prowadzenia oraz dokumentowania kontroli przewozów drogowych przez inspektorów inspekcji transportu drogowego Dane udostępniane są na wniosek Samodzielne stanowisko ds.. Kadr
13 Ewidencja zwolnień lekarskich Art. 149 § 1 Kodeksu pracy oraz § 8 pkt 1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.). Dane udostępniane są na wniosek Samodzielne stanowisko ds. kadr
14 Rejestr kluczy kryptograficznych §4 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym   ( zarządzenie ŚWITD nr 27/2022 z dnia 02.11.2022 r.) Dostęp ograniczony ASI
15 Rejestr kopii zapasowych §8Instrukcji zarządzania systemem informatycznym( zarządzenie ŚWITD nr 27/2022 z dnia 02.11.2022 r.) Dostęp ograniczony ASI
16 Rejestr osób upoważnionych do przebywania w serwerowni §12 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym( zarządzenie ŚWITD nr 27/2022 z dnia 02.11.2022 r.) Dostęp ograniczony ASI
17 Rejestr wejść i wyjść osób do serwerowni §12 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym( zarządzenie ŚWITD nr 27/2022 z dnia 02.11.2022 r.) Dostęp ograniczony ASI
18 Rejestr przeglądu Polityki Bezpieczeństwa Informacji §18 Polityki Bezpieczeństwa Informacji( zarządzenie ŚWITD nr 27/2022 z dnia 02.11.2022 r.) Dostęp ograniczony Wydział Finansowo - Księgowy
19 Ewidencja nadanych uprawnień §2Instrukcji zarządzania systemem informatycznym do Polityki Bezpieczeństwa Informacji ( zarządzenie ŚWITD nr 27/2022 z dnia 02.11.2022 r.) Dostęp ograniczony ASI
20 Ewidencja haseł administracyjnych §3Instrukcji zarządzania systemem informatycznym do Polityki Bezpieczeństwa Informacji ( zarządzenie ŚWITD nr 27/2022 z dnia 02.11.2022 r.) Dostęp ograniczony ASI
21 Ewidencja osób uczestniczących w wewnętrznym szkoleniu §19 Polityki Bezpieczeństwa Informacji (zarządzenie ŚWITD nr 27/2022 z dnia 02.11.2022 r.) Dostęp ograniczony Wydział Finansowo - Księgowy
22 Rejestr incydentów Instrukcja zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji w WITD  Kielcach do Polityki Bezpieczeństwa Informacji               ( zarządzenie ŚWITD nr 27/2022 z dnia 02.11.2022 r.) Dostęp ograniczony ASI oraz IOD
23 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Art. 10 pkt 5 Polityka Ochrony Danych Osobowych Dostęp ograniczony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Samodzielne Stanowisko ds. kadr
24 Rejestr umów powierzenia Art. 14 pkt 6  Polityka Ochrony Danych Osobowych  Dostęp ograniczony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Wydział Administracyjno - Techniczny
25 Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych

Art. 18 pkt 2 Polityka Ochrony Danych Osobowych

Dostęp ograniczony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych IOD
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wcześniak , w dniu:  26‑09‑2021 18:36:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: biuro@ochrona-danych.net
, w dniu:  26‑09‑2021 18:36:29
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2023 13:39:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie