Zatrudnienie


Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej.

Nabór do korpusu służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny, każdy obywatel ma prawo do informacji
o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej.

Zgodnie z art. 4 w/w ustawy, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy,
2. korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach w dziale ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy!!! oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (https://nabory.kprm.gov.pl). Oferty złożone w niewłaściwym terminie (tj. przed ukazaniem się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub po terminie wskazanym w ogłoszeniu) nie są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Aplikacje osób na stanowiska pracy, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.
Wynik naboru oraz imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne  stanowią informację publiczną.

Rekrutacja kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodzie inspektora transportu drogowego w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodzie inspektora transportu drogowego, jako pracownika korpusu służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej oraz art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

 Inspektorem może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne,
  3. legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym,
  4. posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B,
  5. ukończyła 23 lata oraz posiada wymagany stan zdrowotny,
  6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora poprzedzone jest praktyką w ramach kursu specjalistycznego, który ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zadań inspektora.

Dodatkowych informacji  udziela pracownik zatrudniony na Samodzielnym stanowisku ds. kadr pod numerem telefonu 41 3625400 wew. 25

Rekrutacja kandydatów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach.

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej.

Nabór do korpusu służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny, każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej.

Zgodnie z art. 4 w/w ustawy, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy,

2. korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach w dziale Zatrudnie - Ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (https://nabory.kprm.gov.pl).
Każdy, kto chce wziąć udział w naborze powinien złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Można to zrobić osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, terminem wiążącym jest data nadania dokumentów u publicznego operatora pocztowego. Oferta oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Oferty złożone w niewłaściwym terminie (tj. przed ukazaniem się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub po terminie wskazanym w ogłoszeniu) nie są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Aplikacje osób na stanowiska pracy, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.

Wynik naboru oraz imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne  stanowią informację publiczną.

Rekrutacja kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodzie inspektora transportu drogowego w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach.

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodzie inspektora transportu drogowego, jako pracownika korpusu służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej oraz art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Inspektorem może być osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie,

- ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne,

- legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym,

- posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B,

- ukończyła 23 lata oraz posiada wymagany stan zdrowotny,

- złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora poprzedzone jest praktyką w ramach kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym. Praktyka ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zadań inspektora

Informacja wytworzona przez:
Aneta Szetela , w dniu:  26‑09‑2021 11:45:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Piskorczyk
email: biuro@ochrona-danych.net
, w dniu:  26‑09‑2021 11:45:11
Data ostatniej aktualizacji:
08‑04‑2022 08:58:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie